Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa pozytywnie opiniuje „Projekt Paruszowiec”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa pozytywnie opiniuje „Projekt Paruszowiec”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa pozytywnie zaopiniował założenia
projektu spółki Bapro dotyczącego wydobycia węgla ze złoża „Paruszowiec”. W opinii ekspertów SITG
przedsięwzięcie jest racjonalne i korzystne dla polskiej gospodarki.
W swoim liście prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Prezes SITG, przypomniał, że w przyjęta przez Rząd
RP „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” określa stabilną rolę węgla kamiennego w bilansie
energetycznym naszego kraju. Jak wskazuje rola tego surowca jest niezwykle istotna z punktu
widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i jej suwerenności gospodarczej. W tym kontekście
prezes SITG wyraża zaniepokojenie faktem, że zdolności wydobywcze krajowych kopalń nie są w
stanie zaspokajać potrzeb polskiej elektroenergetyki i ciepłownictwa.
Prof. Dubiński podkreślił znaczenie projektowanej przez Bapro kopalni i planowanego wydobycia na
poziomie 3 mln ton węgla rocznie, dla zmniejszenia deficytu podaży polskiego węgla i ograniczenia
importu surowca z zagranicy. Zaznaczył także istotny aspekt lokalizacji kopalni na złożu Paruszowiec.
Wysokiej jakości węgiel będzie mógł trafiać do spalania w sąsiadującej z kopalnią Elektrowni Rybnik.
Prezes SITG zwrócił również szczególną uwagę na problematykę środowiskową, gdyż w założeniach
projekt Bapro dąży do minimalizacji wpływu wydobycia na powierzchnię.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa jest najstarszym stowarzyszeniem naukowo-
technicznym na ziemiach polskich. Od ponad 125 lat prowadzi działania integrujące specjalistów
związanych z branżą górniczą, kształtując opinie i oceny dotyczące górnictwa w Polsce czy inspirując
przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska
naturalnego. Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną
zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z
górnictwem. Obecnie skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności,
zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz
Koła w ilości prawie 200, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i
odkrywkowe oraz otworowe.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published.