Przemysł 4.0

W światowym przemyśle wydobywczym obserwujemy od wielu lat ciągły rozwój. Trwająca od wielu lat rewolucja technologiczna, która jest fundamentem obecnego modelu gospodarczego, ma także miejsce w sektorze węglowym oraz branży okołogórniczej. Wynikająca z niej doktryna czwartej rewolucji technicznej zwanej Przemysłem 4.0 już na dobre stała częścią polskiego i światowego górnictwa. Efektem zmian technologicznych w przemyśle wydobywczym jest idea nowoczesnej, inteligentnej kopalni, która ukierunkowana jest głównie na wzrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa pracy oraz redukcję kosztów.

Koncepcja Nowoczesnej Kopalni

Koncepcja Kopalni 4.0 stanowiła inspirację do zaprojektowania infrastruktury technicznej nowej kopalni na złożu „Paruszowiec”. Głównymi założeniami dla jej projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie cyfryzacji podstawowych i pomocniczych procesów związanych z wydobyciem węgla. Wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych dla urządzeń i systemów przewidywanych do zastosowania w projektowanego zakładu, ze względu na trudne warunki panujące w podziemiach kopalń i ekstremalny reżim pracy, będzie posiadało zaimplementowane mechanizmy teleinformatyczne wynikające z czwartej rewolucji technicznej. Pozwoli to na zwiększeniem efektywności procesów wydobywczych, podniesienie bezpieczeństwa oraz zdecydowane obniżeniem kosztów.

Zaimplementowanie elementów koncepcji Przemysłu 4.0 w nowej kopalni umożliwi efektywniejszą realizację procesów zgodnie z ustalonymi harmonogramami, wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych wspomagających procesy decyzyjne. Co najważniejsze procesy zarządzania będą odbywały się w czasie rzeczywistym. 

Zamierzony cel wdrożenia w Projekcie Paruszowiec zintegrowanego systemu inteligentnego zarządzania wymaga cyfryzacji następujących kluczowych procesów biznesowych:

  • Komunikacji z dostawcami
  • Zarządzania łańcuchem dostaw
  • Monitorowania urządzeń i górotworu
  • Ograniczania zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa
  • Wykorzystania gromadzonych danych dla optymalizacji procesów decyzyjnych

Co to zmieni?

Pozwoli to na przeprowadzanie wielokryterialnych analiz i szukanie wzajemnych powiązań pomiędzy pomocniczymi i podstawowymi procesami związanymi z wydobyciem oraz zdarzeniami (awariami i katastrofami). Integracja rozwiązań technicznych i wprowadzenie narzędzi informatycznych związanych z analizą danych umożliwi stosowanie systemów wspomagających procesy technologiczne i zarządcze. Zostaną wprowadzone zabezpieczenia informatyczne przed możliwościami niepożądanych cyberataków. Zapewni to bezpieczeństwo informacji biznesowych, a w konsekwencji utrzymanie ciągłości działania zakładu stanowiącego ważny element infrastruktury krytycznej państwa jako źródła surowca energetycznego.