Działalność człowieka od wieków wiąże się z ingerencją w otaczającego go środowisko. Dotyczy to również projektów związanych z działalnością przemysłową czy budową ogólnodostępnej infrastruktury, jak np. drogi – umożliwiające transport towarów i przemieszczanie się ludzi. Wszystkie inwestycje o takim charakterze wiążą się, w większym lub mniejszym stopniu, z wpływem na powierzchnię i ingerencją w środowisko.

Istotne jest, aby ten wpływ ograniczać do niezbędnego minimum. Takie właśnie są założenia projektu budowy kopalni w Rybniku. Planowana eksploatacja złoża Paruszowiec będzie wiązać się z wpływem na powierzchnię i ingerencją w środowisko. Jednak jej oddziaływanie, na każdym etapie zgodne z przepisami prawa w Polsce i obowiązującymi standardami środowiskowymi, zostanie ograniczone do minimum. 

Nowy zakład powstanie w standardzie Kopalni 4.0, co gwarantuje zastosowanie najlepszej dostępnej technologii funkcjonowania zakładu i wydobycia węgla. Przed rozpoczęciem inwestycji spółka Bapro wykona, a następnie przez cały okres inwestycji będzie prowadzić efektywne prace zapobiegawcze i zabezpieczające przed wpływem eksploatacji zarówno powierzchnię, jak i środowisko naturalne. 

W toku prac przygotowawczych, odpowiadając na argumenty części mieszkańców Rybnika, spółka Bapro zrezygnowała z budowy dodatkowego źródła ciepła, a także ograniczyła prognozowane oddziaływanie wydobycia na powierzchnię. Dzięki temu nie będzie nowego zakładu emitującego zanieczyszczenia do atmosfery. Zostało również całkowicie ograniczone ryzyko wystąpienia szkód w obiektach przemysłowych i częściowo w budynkach mieszkalnych. 

Planowane oddziaływanie na infrastrukturę w mieście – drogi i kolej, będzie rozłożone na 30 lat trwania koncesji na wydobycie. Proces osiadania będzie przebiegał powoli i stopniowo. Skutki osiadania gruntu – tak w przypadku torów kolejowych, jak i dróg samochodowych – będą usuwane na bieżąco przez inwestora. 

Obszar eksploatacji jest w większości zlokalizowany pod terenami niezamieszkałymi. Omija jednak tereny o wyjątkowych walorach rekreacyjnych, takie jak kompleks Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Jedynie na obszarze 1% terenu Parku Krajobrazowego będzie potencjalnie odczuwana przyszła eksploatacja.

Projekt częściowo będzie ingerować w układ stosunków wodnych na terenie miasta. Jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji Bapro na własny koszt w pełni zabezpieczy koryto rzeki Rudy. Co więcej, także przed rozpoczęciem eksploatacji, koryto rzeki będzie zabezpieczone dodatkowym wałem wzdłuż ul. Nabrzeżnej. To dodatkowe działanie spółki podyktowane jest troską o dobro mieszkańców i służy ochronie tych terenów przed ewentualną powodzią. W efekcie poprawi to sytuację północnych dzielnic, które będą lepiej zabezpieczone niż obecnie. Nie ulegnie też pogorszeniu jakość wody w rzece Ruda, gdyż inwestycja zakłada wykorzystanie innowacyjnych i proekologicznych technologii oczyszczania wody oraz powstanie nowoczesnej stacji odsalania i uzdatniania wód. Dzięki zastosowaniu technik membranowych powyżej 99% substancji zawartych w wodzie zostanie zwrócona na dół kopalni. 

Powstanie Kopalni Bapro, analogicznie do przypadku wyczekiwanej drogi Pszczyna – Rybnik, której budowa wiążę się z koniecznością ingerencji w środowisko, przełoży się na podniesienie jakości życia w mieście. Kopalnia to wyjątkowy projekt, który stwarza szansę na budowę miejskiej sieci ciepła systemowego. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu planowanego zakładu i istniejącej elektrowni Rybnik w przyszłości może popłynąć do mieszkańców miasta tanie i efektywne ciepło oraz prąd. Wysokiej jakości węgiel może być spalany w nowoczesnym piecu przemysłowym, który zastępując przydomowe paleniska starszej generacji wpłynie na ograniczenie ilości pyłów zatruwających powietrze w mieście.